RVT Register Vastgoed Taxateurs

De vereniging RVT is de brancheorganisatie van de Register Vastgoed Taxateurs in Nederland. Register Vastgoed Taxateurs werden vroeger (vóór 1 januari 2000) beëdigde taxateurs van onroerende zaken genoemd. Door wetswijziging, waarmee de regering de doorzichtigheid en de werking van de markt wilde bevorderen, is de beëdiging van taxateurs door de Kamer van Koophandel of de Rechtbank afgeschaft.
Indien wordt voldaan aan streng geformuleerde voorwaarden kan de vastgoed taxateur worden opgenomen in het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) en is dan gerechtigd tot het voeren van de titel Register Vastgoed Taxateur. Deze titel en het daarbij behorende beeldmerk zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
Alléén taxateurs die zijn ingeschreven in het NRVT kunnen lid worden van de branchevereniging RVT.

Verder onderscheidt een RVT-taxateur zich van andere(n), omdat:

 • Een RVT-taxateur bij zijn toetreding heeft verklaard zich te onderwerpen aan erecode en tuchtreglement, van belang bij geschillen;
 • Een RVT-taxateur permanent wordt bijgeschoold, een waarborg voor deskundigheid en actuele marktkennis;
 • Een RVT-taxateur in het bezit is van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, extra zekerheid voor de opdrachtgever.
 • Een RVT-taxateur een taxatie verzorgt conform de RVT-kwaliteitsnormen.

Waarin onderscheidt zich de RVT-taxateur:

 • De RVT-taxateur staat altijd ingeschreven in het NRVT, waarborg voor integriteit en vakbekwaamheid;
 • De RVT-taxateur is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zekerheid voor de opdrachtgever;
 • De RVT-taxateur heeft bij toetreding verklaard zich te onderwerpen aan erecode en tuchtreglement, van belang bij geschillen;
 • De RVT-taxateur wordt permanent bijgeschoold, waarborg voor deskundigheid en actuele marktkennis;
 • De RVT-taxateur is herkenbaar door gebruik van titel en beeldmerk op externe uitingen.

De werkwijze van de RVT-taxateur
De RVT-taxateur werkt, bij het uitbrengen van taxatierapporten en het geven van deskundige adviezen, strikt conform de richtlijnen die door de branchevereniging zijn vastgesteld.
Op de eerste plaats is dat het z.g. taxatiemodel, dat uit jarenlange ervaring is geboren en dat een compleet beeld geeft van het getaxeerde object. Daardoor biedt een RVT-rapport de opdrachtgever extra houvast bij het nemen van beslissingen. Dit geldt zowel voor aan- als verkoop, maar ook ten opzichte van de hypotheekverstrekker kent de RVT-taxateur zijn verantwoordelijkheden. Een door een RVT-taxateur opgemaakt rapport is herkenbaar aan het RVT-vignet met de halfgeopende deur. Het vermeldt de informatiebronnen en geeft een duidelijk inzicht in de eventuele zakelijke en andere rechten.
Waardebeïnvloedende factoren zoals ligging, onderhoudstoestand, gebruiksmogelijkheden, courantheid, inhoud, herbouwwaarde en verdere bijzonderheden die van belang zijn voor het nemen van beslissingen, zijn allemaal opgenomen in een RVT-taxatierapport.
Indien er toevallig toch een RVT-rapport wordt uitgebracht dat niet voldoet aan de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen, zal de taxateur zich moeten verantwoorden voor de Klachten- en Geschillencommissie.

Minimale kwaliteitseisen van een RVT-taxatierapport
De branchevereniging RVT presenteert de organisatie en haar leden in de markt als de betere zo niet de beste taxateur van onroerende zaken. Dit schept verplichtingen ten aanzien van de kwaliteit van taxaties en de uit te brengen rapporten. Alle taxatierapporten van woonruimten onder RVT-logo dienen dan ook aan minimale kwaliteitseisen te voldoen en er dient te worden uitgegaan van een standaard door alle leden.
Het voor woningfinanciering bedoelde model taxatierapport is in overleg met alle brancheorganisaties tot stand gekomen en wordt als model geaccepteerd door de banken en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen t.b.v. Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Rapporten die dienen als basis voor een financiering dienen conform dit model te worden uitgebracht en dienen altijd te zijn voorzien van het RVT-beeldmerk en logo, indien opgemaakt door een RVT-taxateur.
Onder minimale kwaliteitseisen wordt verstaan dat een RVT-rapport altijd:

 • Het doel van de taxatie aangeeft;
 • Een duidelijke omschrijving geeft van soort en plaats;
 • De juiste kadastrale informatie geeft met bronvermelding en bij voorkeur voorzien van kadastraal uittreksel en kadastrale kaart;
 • Eventuele zakelijke rechten vermeldt met bronvermelding en bijzonderheden;
 • Voorzien is van een actuele foto van het object;
 • De waarde aangeeft van de feitelijke situatie: vrij van huur en gebruik of in verhuurde staat; voor- of na verbouwing etc.;
 • Alle waardebeinvloedende factoren zoals ligging, opstallen, gebruik en verhuring, courantheid, nieuwbouw, verbouw c.q. verbetering en onderhoud correct, volledig en met vermelding van belang zijnde bijzonderheden in het rapport opneemt;
 • De globale inhoud vermeldt van de opstallen en de herbouwwaarde t.b.v. een brandverzekering;
 • Alle bijzonderheden vermeldt die van belang zijn voor het nemen van beslissingen voor zowel aankoop, verkoop, financiering als andere niet nader omschreven doelen.

Bij twijfels over onderdelen van de onroerende zaak dient dit expliciet in het rapport te worden vermeld. Op verzoek van een opdrachtgever dient de onderbouwing van de waarde beschikbaar te worden gesteld.
Het taxeren van een onroerende zaak is voor een RVT-taxateur een objectieve bepaling van de waarde van de onroerende zaak. De RVT-taxateur dient alert te zijn op milieu-beïnvloedende omstandigheden. Bij twijfel of gebrek aan eigen kennis zal de RVT-taxateur collega's inschakelen, aanbevelingen doen of naar specifieke deskundigen zoals bouwkundigen, milieuspecialisten etc. verwijzen.